پیدا

بخشودگی دیر کرد امانت کتاب همزمان با شروع ماه مبارک رمضان به مدت یک ماه

درخواست حذف اطلاعات

جرایم دیرکردی اعضائ کتابخانه عمومی به مناسبت ایام ماه مبارک رمضان از روز پنجشنبه 27 اردیبهشت1397 لغایت پنجشنبه 24 داد1397، به مدت یک ماه، مورد بخشودگی کامل قرار میگیرند البته به شرط بازگرداندن همه کتابها